Producenci
Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia podstawowe

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Sklepu FAJNE ECO, prawa
  i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora i Kupujących. 
 2. Kupujący z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Kupujący może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. 
 3. Administrator prowadzi Sklep z przedmiotami z recyklingu, tworzonymi z materiałów z odzysku,  upcyklingowe, produkty wytworzone za pomocą ekologicznych metod produkcji z poszanowaniem środowiska naturalnego, produkty z materiałów ekologicznych (np. bawełna ekologiczna) oraz produkty z materiałów łatwo poddających się recyklingowi.

 

2. Definicje

 1. Administrator – ECO DESIGN z siedzibą w Lublinie przy ul. J.U. Niemcewicza 4a,  posługujący się numerem NIP 9462188669 i REGON 060501209
 2. Serwis (Sklep) – sklep (serwis) internetowy Eco Design działający pod nazwą FAJNE ECO i adresem URL www.fajne-eco.pl, który świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na zamieszczaniu ofert . Sklep prowadzony jest przez Administratora. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu FAJNE ECO jest Administrator, z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej fajne-eco.pl.
 3. Produkt – przedmiot wystawiony na sprzedaż w Sklepie.
 4. Karta Produktu – strona utrzymywana w Serwisie prezentująca szczegółowo dany Produkt.
 5. Sprzedający -  Administrator w odniesieniu do oferowanych Produktów.
 6. Oferta Sprzedającego – wszystkie Produkty zamieszczone przez Sprzedającego w Serwisie, ich opisy, właściwości, informacje dotyczące kosztów wysyłki i czasu realizacji zamówienia.
 7. Kupujący –  osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 8. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną i dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Użytkownicy – osoby korzystające z Serwisu: zarówno Kupujący jak i Sprzedający.
 10. Konto Kupującego – usługa elektroniczna polegająca na utrzymaniu na rzecz Kupującego wydzielonego miejsca w Serwisie i gromadzeniu tam danych  na temat przeprowadzanych przez niego transakcji.
 11. Cena Produktu – cena brutto za Produkt oferowany w Serwisie widoczna w Karcie Produktu i akceptowana podczas składania zamówienia.
 12. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

 

3. Postanowienia ogólne

 1. Transakcja sprzedaży Produktów oferowanych w Serwisie zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 2. Po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Administratora opłaty za Produkt, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 3. Ceny Produktów oferowanych w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto. Podane przy Produktach ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Dokonując transakcji w Serwisie, Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego wiadomości dotyczących transakcji sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu na wskazany przez siebie adres e-mail.
 5. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez stronę KONTAKT http://fajne-eco/kontakt/

4. Składanie zamówień

 1. Zamówienia od Kupujących są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu www.fajne-eco.pl po przejściu procedury zamówienia. W zamówieniu Kupujący dokonuje w szczególności wyboru zamawianych Produktów, oznaczenia adresu dostawy, wyboru formy płatności.
 2. Przed wysłaniem zamówienia do realizacji Kupujący ma możliwość ponownego sprawdzenia i modyfikacji zamówionych Produktów.
 3. Kupujący składa Sprzedającemu wiążącą ofertę nabycia Produktów po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Serwisu www.fajne-eco.pl, tj. na etapie zamówienia oznaczonym jako „wyślij zamówienie”.
 4. Umowa sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Administratora zamówienia Kupującego, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna.
 5. Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny u Sprzedającego. W przypadku niedostępności Produktów, wydłużonego czasu realizacji zamówienia lub wydłużonego czasu dostawy stosowna informacja znajduje się na stronie internetowej Serwisu w Karcie Produktu. Jednakże brak takiej informacji na stronie internetowej Serwisu nie oznacza, że dany Produkt jest dostępny. W przypadku niedostępności Produktu przy opisie którego nie było stosownej informacji, Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony mailem o niemożności realizacji zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności Produktów (wyczerpania), Administrator zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej www.fajne-eco.pl w Karcie Produktu („SPRZEDANY” lub „NA ZAMÓWIENIE”); w przypadku jednakże, gdyby Administrator zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Produktu po przyjęciu zamówienia Kupującego, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Jeżeli Kupujący dokonał zapłaty za Produkt, Administrator zwróci Kupującemu należność za Produkt niezwłocznie.
 7. W celu złożenia zamówienia na wybrany Produkt, Kupujący powinien:
 • dokonać wyboru Produktu oraz określić wybrane przez siebie parametry  (o ile są dostępne), takie jak rozmiar, kolor, rodzaj materiału itp. oraz określić ilość zamawianego Produktu;
 • dodać Produkt do koszyka przez naciśnięcie przycisku “KUPUJĘ” ;
 • po dodaniu wszystkich Produktów do koszyka wybrać sposób dostawy;
 • zaakceptować opłatę końcową za zamówienie, na którą składają się suma cen wszystkich Produktów oraz suma kosztów ich wysyłek ponoszonych przez Kupującego, przez naciśnięcie przycisku “PODSUMOWANIE”;
 • wypełnić formularz zamówienia przez podanie poprawnych danych do wysyłki (imię, nazwisko, e-mail, kompletny adres do wysyłki, numer telefonu);
 • zaakceptować warunki Regulaminu;
 • wybrać sposób płatności za zamówienie;
 • zaakceptować i sfinalizować zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku “AKCEPTUJ”;
 • warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie poprawnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail, kompletny adres do wysyłki, numer telefonu). Zamówienia bez poprawnych lub z niepełnymi danymi nie będą przyjmowane do realizacji;
 • Administrator zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia/rejestracyjnym. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9:00 – 17:00. W przypadku gdy Kupujący nie poda numeru telefonu w formularzu zamówienia lub formularzu rejestracyjnym, kontakt w sprawie weryfikacji zamówienia następować będzie drogą elektroniczną;
 • Kupujący wypełniając formularz zamówienia lub formularz rejestracyjny zgadza się tym samym na ujawnienie i przekazanie Sprzedającemu oraz Administratorowi swoich danych zawartych w tych formularzach celem zrealizowania zawieranych w Serwisie transakcji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym;
 • Cena podana przy każdym Produkcie i widoczna podczas składania zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia;
Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej przez Serwis na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym / formularzu zamówienia. W wysyłanej wiadomości podany zostanie łączny koszt opłat za złożone zamówienie (pozycja: całkowita kwota do zapłaty) oraz numer rachunku bankowego Administratora, na który należy dokonać przelewu tych opłat, jeżeli Kupujący wybrał taką opcję płatności. Nie otrzymanie automatycznej wiadomości od Serwisu w ciągu 24h od złożenia zamówienia, oznacza, iż zamówienie Kupującego nie wpłynęło do Serwisu i nie mogło być przekazane do Sprzedającego. W takim wypadku Kupujący powinien skontaktować się z Administratorem.

 

 5. Produkt i cena, wysyłka

 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu fajne-eco.pl  podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 3. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej www.fajne-eco.pl, w tym udzielania rabatów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona ilość Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Sklepie jest przedpłata w pełnej wysokości obejmująca cenę Produktów brutto wraz z kosztami wysyłki.
 7. Przedpłaty Kupujący dokonują przelewem, na konto bankowe Administratora
  nr 39 1140 2004 0000 3802 7742 8775, ECO DESIGN ul. J.U. Niemcewicza 4a, 20-359 Lublin.
 8. Przedpłaty Kupujący mogą również dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej.
 9. Po zaksięgowaniu przedpłaty za zamówienie Sprzedający wysyła zamówiony Produkt. Sprzedający ma obowiązek wysłania zamówionych Produktów w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówienie, jeśli jest to Produkt dostępny, chyba że inny termin realizacji podany jest w karcie produktu. Jeśli Produkt jest na zamówienie i Sprzedający umieścił taką informację w Opisie Produktu, Sprzedający ma obowiązek przestrzegać podanego terminu dostawy.
 10. Sprzedający wysyła zakupione Produkty przesyłką kurierską, zgodnie z deklaracją Kupującego. Istnieje również możliwość odbioru w siedzibie Sprzedającego, jeśli taką formę dostawy podał Sprzedający.
 11. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zamówiony przez Kupującego Produkt, który nie jest dostępny w chwili złożenia zamówienia został dostarczony Kupującemu w podanym w Karcie Produktu terminie.
 12. Po wysłaniu Produktu, Kupujący otrzymuje mailowo informację o statusie realizacji zamówienia.
 13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Kupującego.
 14. W przypadku nie uiszczenia przedpłaty w pełnej wysokości w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia przez Kupującego zamówienia, zamówienie zostanie anulowane przez Administratora systemu.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2017 r. poz. 683), Kupujący będący Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży tzn. zwrócić Produkt bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu. Koszt zwrotu takiego Produktu pokrywa Kupujący. Rezygnacja z Produktu w sposób określony w niniejszym punkcie oznacza skorzystanie przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przedmiocie zakupu Produktu, Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedającego wraz z formularzem zwrotu, dołączonym do przesyłki i stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.
 3. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie przed jego upływem produktu bądź oświadczenia na adres Sprzedającego. Złożenie samego oświadczenia o zamiarze dokonania zwrotu Produktu bez jednoczesnego zwrotu Produktu pociąga za sobą obowiązek niezwłocznego zwrotu Produktu wraz z wypełnionym dokumentem zwrotu.
 4. W razie rezygnacji z Produktu zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; w szczególności, w takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami przesyłki zostaje niezwłocznie zwrócona Konsumentowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym jeśli Sprzedający nie zobowiązał się, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, uprawniony jest do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do czasu zwrotu Produktu przez Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Zwracany Produkt powinien być nieużywany i kompletny, z tym zastrzeżeniem, że może on podlegać wypróbowaniu w zakresie, w jakim ma to zazwyczaj miejsce w konwencjonalnych sklepach. Konsument odpowiada za obniżenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Zwrotu Produktu należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Produktu, w tym – wypełnionym formularzem zwrotu, w szczególności, jeżeli to możliwe – z rachunkiem, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.
 7. Do czasu dokonania przedpłaty na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może zrezygnować z Zamówienia.
 8. Pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Produktu, Kupujący może kierować do Administratora pocztą lub mailowo na adres sklep@fajne-eco.pl.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 •  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem Sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7. Reklamacje

 1. Sprzedający dostarcza Produkty bez wad. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, dostarczonego przez Sprzedającego, w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad fizycznych, uszkodzeń mechanicznych, które istniały w chwili odbioru Produktu przez Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 2. Kupujący powinien kierować ewentualne reklamacje do Sprzedającego na adres siedziby Sprzedającego lub na adres mailowy sklep@fajne-eco.pl.
 3. Na wypadek ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, Kupujący powinien w miarę możliwości wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia.
 4. Kupujący zamierzający dokonać reklamacji powinien uwzględnić, że oferowane Produkty są produkowane z materiałów recyklingowych (materiałów z odzysku lub metodą upcyklingu), które decydują o oryginalnym wyglądzie danego Produktu, jak również mogą powodowaćm iż materiał z którego wykonany jest Produkt, nosi trwałe uszkodzenia, które nie są wadami i decydują o jego unikatowości.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego.
 6. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym (wysyłając wiadomość e-mail zawierającą imię i nazwisko Kupującego, nazwę Produktu i dokładny opis wady). Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od Sprzedającego zawierającej adres na który ma zostać dokonana wysyłka reklamowanego Produktu, Kupujący musi przesłać reklamowany Produkt (zabezpieczony przed uszkodzeniem) wraz z dokładnym opisem wady pocztą (przesyłką poleconą), za pośrednictwem kuriera lub osobiście.

Produkt wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa nie będzie możliwa Administrator zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Produktu (wraz z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Produkty do wyboru. Zwrot należności odbywa się jako przelew na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.

 1. Zastrzeżenia dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.
 2. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji.
 3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w terminie roku od stwierdzenia wady.
 4. Odsyłany Produkt Kupujący powinien zapakować – o ile to możliwe – do oryginalnego opakowania lub gdy to nie jest możliwe w inny bezpieczny sposób, a także dołączyć całą dokumentację załączoną do dostarczonego Produktu.
 5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Kupującego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niezależnie od powyższych uprawnień, Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym.

8. Poufność

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, FAJNE ECO publikuje dokument POLITYKA PRYWATNOŚCI, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie w jakim dane przekazane przez Użytkowników serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku jest ECO DESIGN z siedzibą w Lublinie (20-359), ul. J.U. Niemcewicza 4a. ECO DESIGN przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Sprzedającego zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 • Informacje przekazywane przez Kupujących przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. ECO DESIGN zabezpiecza dane Kupujących przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym, przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Kupujących swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowania opcji „wyloguj” się po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasze serwisy.
 • Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora serwisu ECO DESIGN, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 • Jeśli w serwisie ECO DESIGN znajdują się odnośniki i przekierowania do innych stron www, operator serwisu ECO DESIGN nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCIW
 • stopce serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności.

9. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu (zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu) poprzez opublikowanie jednolitej treści Regulaminu w Serwisie. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.fajne-eco.pl. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili składania.
 2. Spory z tytułu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będącym Konsumentem poddane zostają sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy szczegółowo regulujące zasady sprzedaży konsumenckiej.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA

 

 

Informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

umowy kupna/sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl